Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το με αρ. πρ. οικ. Φ.5110/9967/περ8/10  έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας μεσογειακών ψαριών (μυτάκι, φαγκρί) θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 120 τόνων στη θέση Λιγέα Δήμου Αίγινας της εταιρείας Mediterranean Fish Farming LTD, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας..

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ με αρ. πρωτ. 4791/11 στις 2/2/2011.