Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ5899/5233/Περιβ.9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιομηχανία τυπογραφείου, λιθογραφείου, κυτιοποιείου, εκτυπώσεων περιοδικών, που ανήκει στην εταιρεία ‘’PAPERPACK-I. TΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ”, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50Β του ΒΙΠΑ, στην οδό Βιλτανιώτη 24 Κ. Κηφισιά, του Δήμου Κηφισιάς, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε με αρ. πρωτ. 136390+136354/11 στις 4/01/12 στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών».