Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.- Τμήμα Βιομηχανιών του Υπουργείου ΠΕΚΑ με το με αρ. πρωτ. 163595/14 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με:

Α) τίτλο έργου: «Ναυπηγείο ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών της εταιρείας ‘’PRIVATSEA MARINE SERVICES ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ A.E.’’», υποκατηγορία: Α1, ομάδα: 9η και α/α186 με είδος έργου: -Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών –Διαλυτήρια πλοίων και α/α187 με είδος έργου: Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

Β) θέση έργου: 27ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου, στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου την εταιρεία: ‘’PRIVATSEA MARINE SERVICES ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ A.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.- Τμήμα Βιομηχανιών του Υπουργείου ΠΕΚΑ

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: 187003/30-9-2011

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της παραπάνω ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” στις 18-9-14, με αρ. πρωτ. 180589/14.