Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6123/1998/περ9/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας πτηνιατρικών, κτηνιατρικών και ανθρώπινων φαρμάκων με απλή ανάμειξη και παραγωγή μιγμάτων, προμιγμάτων ζωοτροφών και καλλυντικών, λόγω συμπλήρωσης δραστηριότητας, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αλλαγής επωνυμίας κατόπιν μίσθωσης σε άλλον φορέα  «Provet AE» (από «ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.», στη Θέση Φραγκό ή Βραγκώ Δήμου Ασπροπύργου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Θριάσιο” με α.π. 76524/12 στις 30/5/12.