Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6064/1436/Περ.6/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία των υφιστάμενων κατασκηνώσεων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Χαρούμενα Παιδία- Χαρούμενα Νιάτα με την επωνυμία «Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά- Χαρούμενα Νιάτα», συνολικής δυναμικότητας 250 ατόμων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Θριάσιο” στις 9-5-12 με αρ. πρ.64762/12.