Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ5923/108/περ7/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης της «Καρσάκης ΑΕΒΕ», νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλαγή επωνυμίας του φορέα (από Ιωάννης Καρσάκης του Μιχαήλ) και αύξηση δυναμικότητας σε 32.000 θέσεις (από 30.000) στη θέση Κανδήλι- Δρίτσα, Δήμου Μεγαρέων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Θριάσιο” με αρ. πρ. 64740/12 στις 9/5/12.