Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού το με αρ. πρωτ. οικ.65193/11 έγγραφο για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Φ/Β φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 1,785 MW, εντός έκτασης 38.632 μ2 (συνολική έκταση γηπέδου 81.085μ2), της «Αιγάλεω Ενέργεια ΜΕΠΕ» στη θέση «ΓΚΙΟΥΖΕΠΕΝΑ» Αμφιάλης Κερατσινίου, εντός της Α’ ζώνης προστασίας του όρους Αιγάλεω, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 30/7/11 με αρ. πρωτ. 69067/11.