Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με με αρ. πρωτ. Φ1334/1430/ΠΕΡΙΒ-9/2014 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: Μονάδα Ανακύκλωσης (επεξεργασίας) Στερεών και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η και αύξοντα αριθμό: 16 με είδος δραστηριότητας: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5)

Β) θέση δραστηριότητας: «Ντόσκουροι», Δ.Ε. Μεγάρων, Δήμου Μεγαρέων, Π.Ε. Δυτ. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα δραστηριότητας: «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.1334/3793/ΠΕΡΙΒ-9/30-8-2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ1334/5010/ΠΕΡΙΒ-9/22-11-2012 Απόφαση

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” στις 10/5/14 με αρ. πρ. 95538/14.