Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6260/5481/Περ.6/12/31-1-13 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της δραστηριότητας: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114 και 108, στο Δήμο Αθηναίων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” με α.π. 37871/13 στις 27/2/13.