Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ4466/9690/2010 Τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Αιολικό Πάρκο «Βρωμοσυκιά» ισχύος 15,3 ΜW και αιολικό πάρκο «Λαμπούσα- Σπασμένη Πλάκα» ισχύος 16,1 MW του Δήμου Τροιζηνίας Περιφέρειας Αττικής , η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στα «Καθημερινά Νέα» στις 4/6/11 με αρ. πρωτ. 42687/11.