Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), και τις διατάξεις του άρθ.4 του Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6096/2912/2012 η τροποποιητική τεχνική Έκθεση για έγκριση Π.Ο., της νέας δραστηριότητας «μονάδα συλλογής, διαλογής, αλάτισης και προσωρινής αποθήκευσης ακατέργαστων δερμάτων, με προσθήκη ψυκτικού θαλάμου συντήρησης των δορών και των δερμάτων», της εταιρείας ‘’VANI NASI” με διακριτικό τίτλο ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, που θα εγκατασταθεί σε μισθωμένο βιομηχανικό κτίριο που βρίσκεται στη θέση: Γιακουμί του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Θριάσιο” με αρ. πρ. 88619/12 στις 21/6/12.