Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 4, παρ. 4δ του N. 4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6096/1835/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, της νέας δραστηριότητας ‘’μονάδα συλλογής, διαλογής, αλάτισης και  προσωρινής αποθήκευσης ακατέργαστων δερμάτων”, της εταιρείας ‘’VANI NASI” με διακριτικό τίτλο ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, που θα εγκατασταθεί σε μισθωμένο βιομηχανικό κτίριο που βρίσκεται στη θέση: Γιακουμί του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ” με αρ.πρ. 60227/12 στις 30-4-12.