Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ6885/2568/ΠΕΡ.10/14 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “1000099- ΜΤΧ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”», υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η με αύξοντα αριθμό: 5 και με είδος έργου: Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας

Β) θέση έργου: Συμβολή οδών Πειραιώς 163 και Εχελίδων, στο Δήμο Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 18/7/2014- 5/9/2014

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/7/2014- 25/8/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 26/8/2014- 8/9/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών”, στις 19/7/14 με αρ.πρω. 145870/14.