Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η με αρ. πρωτ. Φ5809/4150/ΠΕΡ.10/11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της ‘’VODAFONE” με κωδικό ‘’1051026-ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”, στη θέση Τσουκλιδαίικα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού του Νομού Αττικής,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε με αρ. πρωτ. 20824/12 στην εφημερίδα «ΗXΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις 17/2/12.