Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με το με αρ. πρωτ. Φ1861/4483/14  έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Σταθμός κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘’1001006-ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ OΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ’’», υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, με α/α: 5 και με είδος έργου: Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας.

Β) θέση έργου: ‘Ορος Αιγάλεω, του Δήμου Χαϊδαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/11/2014- 29/12/2014

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/11/2014- 12/12/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/12/2014- 30/12/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 8/11/14 με αρ. πρωτ. 218248/14