Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6048/1159/Περ.6/12 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση-τροποποίηση των υπ’ αρ. οικ.34743/26-6-06 και οικ.17153/19-3-07 Αποφάσεων ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών για τη δραστηριότητα: Θεματικό Πάρκο-Υδρολίσθηση σε δεξαμενές-χώροι αναψυχής & ελευθέρου πρασίνου επί του 12ου χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στην περιοχή Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου, με την επωνυμία ‘’WEST ATHENS PARK”,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοινωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών” με αρ. πρ. 47239/12 στις 5/4/12