Δήλωση Συμμόρφωσης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ» με την οποία επαληθεύεται η συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με την παρ.15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 1,24 MB21/10/22 10:13:32