Με τα παρακάτω αρχεία επαληθεύεται η συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με την παρ.15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ PDF 543,24 KB10/11/22 01:39:15