Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης στην εταιρεία «ΣΙΡΜΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ» που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης ανακύκλωσης μεταλλικών & μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ – μη επικίνδυνων αποβλήτων, επί της Λ. ΝΑΤΟ στη Θέση Σπιθάρι του Δήμου Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 156,35 KB07/06/24 02:49:36