Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Σπύρου Τέλιου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Οδεμησίου 8 στον Δήμο Καισαριανής.– Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 132,90 KB24/10/23 01:03:30