ΥΕ1. Σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής.

Το ΠεΣΠΚΑ Αττικής εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 179/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 14 Δεκεμβρίου 2022 (ΑΔΑ: 9ΨΨΜ7Λ7-Λ5Φ).
Για να λάβετε το εγκεκριμένο ΠεΣΠΚΑ Αττικής πατήστε εδώ

Στο ΠεΣΠΚΑ Αττικής γίνεται εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και καθορισμός των τομεακών και χωρικών προτεραιοτήτων. Επίσης εκτιμώνται οι αθροιστικές επιπτώσεις διατομεακά, αλλά και διαπεριφερειακά όπου κρίνεται απαραίτητο.

Με βάση την ανάλυση της τρωτότητας των επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας Αττικής περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πάσης φύσεως (περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές) δυνητικές επιπτώσεις σε αυτούς/ες, για βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) και συνοπτικότερα για μακροπρόθεσμο (έως το 2100) χρονικό ορίζοντα. Περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων με αναφορά στον βαθμό αβεβαιότητας της εκτίμησης και στην αξιοπιστία των μεθόδων, και επισημαίνονται τυχόν δυσκολίες ή ελλείψεις κατάλληλων πληροφοριών/ δεδομένων. Επισημαίνεται ότι οι τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις επιβάλλουν τη χρήση των πλέον πρόσφατων σεναρίων κλιματικής αλλαγής βάσει των οποίων οι διεθνείς οργανισμοί παρέχουν τα σχετικά δεδομένα.

Δεδομένης της μεγάλης χωρικής και γεωγραφικής διαφοροποίησης την οποία παρουσιάζει η Περιφέρεια Αττικής, για την ιεράρχηση των προτεινόμενων Δράσεων κατά την εκπόνηση του έργου προτείνονται και αξιολογούνται Δείκτες (απλοί και σύνθετοι) οι οποίοι στηρίζονται στα πλέον πρόσφατα σενάρια κλιματικής αλλαγής και σε κατάλληλη χωρική ανάλυση. Το Σχέδιο καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής και μελετά και τις ενδοπεριφερειακές διαφορές (πχ Περιφερειακή Ενότητα Νήσων).

Στο πλαίσιο σύνταξης και ολοκλήρωσης του ΠεΣΠΚΑ περιλαμβάνονται εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμμετοχικές διαδικασίες στην κατάρτιση του τελικού Σχεδίου, δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δοθηκε στη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιστημόνων και ειδικών στις πιθανές επιπτώσεις, στους πιθανούς κινδύνους και τρωτότητες.

Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης, καθώς και οι προδιαγραφές του (ΥΕ3).

Δράσεις διάχυσης – Διαβούλευση ΠεΣΠΚΑ Αττικής

Α. Ημερίδα: «Περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», Ακαδημία Αθηνών, 21 Φεβρουαρίου 2020

Η ημερίδα που διοργανώθηκε αφορούσε στο 1ο Στάδιο εκπόνησης του ΠεΣΠΚΑ Αττικής το οποίο αφορούσε στα εξής:

  1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης Έργου
  2. Αξιολόγηση παλαιότερων και υφιστάμενων πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Αττικής
  3. Κοινωνικοοικονομική ανάλυση χαρακτηριστικών Περιφέρειας και ανάπτυξη Σεναρίων κοινωνικοοικονομικής αλλαγής
  4. Αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων κλιματικών μοντέλων – Περιγραφή επιλεγέντος κλιματικού μοντέλου
  5. Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου

Σχετικό υλικό:

Β. Συναντήσεις εργασίας  από κοινού με τη μελετητική ομάδα, για την ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή των απαιτούμενων δράσεων για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής.

Διοργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις με εμπλεκόμενους φορείς οι οποίες αφορούσαν στον:

  • Τομέα Υποδομών – Μεταφορών: 3 Ιουνίου 2020
  • Τομέας Υδάτων – Πλημμυρών: 11 Ιουνίου 2020
  • Τομέας Υγείας: 15 Ιουλίου 2020
  • Τομέας Βιοποικιλότητας: 22 Ιουλίου 2020

Γ. Δημόσια Διαβούλευση ΠεΣΠΚΑ Αττικής, 30 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2020

Άρθρο Διαβούλευσης

Δ. Τηλε-ημερίδα: «Περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», 9 Δεκεμβρίου 2020

Η τηλε-ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο διαβούλευσης του ΠεΣΠΚΑ Αττικής και αναμεταδόθηκε απευθείας από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Σχετικό υλικό:

Παραδοτέα 1ου Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής

Η  κατάρτιση του 1ου ΠεΣΠΚΑ Αττικής υλοποιήθηκε σε τρία στάδια, τα επιμέρους παραδοτέα  των οποίων παρατίθεται παρακάτω:

ΣΤΑΔΙΟ 1

Παραδοτέο 1:   Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης Έργου

Παραδοτέο 2:   Αξιολόγηση παλαιότερων και υφιστάμενων πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην περιφέρεια Αττικής

Παραδοτέο 3:   Κοινωνικοοικονομική ανάλυση χαρακτηριστικών Περιφέρειας και ανάπτυξη Σεναρίων κοινωνικοοικονομικής αλλαγής

Παραδοτέο 4:   Αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων κλιματικών μοντέλων – Περιγραφή επιλεγέντος κλιματικού μοντέλου

Παραδοτέο 5:   Σενάρια κλιματικής αλλαγής με χρήση του επιλεγμένου περιφερειακού κλιματικού μοντέλου

ΣΤΑΔΙΟ 2

Παραδοτέο 6:   Αξιολόγηση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής

Παραδοτέο 7:   Αξιολόγηση της τρωτότητας/κινδύνου των επιμέρους τομέων πολιτικής

Παραδοτέο 8:   Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΚΠΑ σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Αττικής

ΣΤΑΔΙΟ 3

Παραδοτέο 9:   Προτεινόμενα Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Παραδοτέο 10: Δράσεις Διάχυσης και ενημέρωσης εμπλεκομένων φορέων και του κοινού & Διαβούλευση ΠεΣΠΚΑ

Παραδοτέο 11: ΠεΣΠΚΑ Αττικής

201216 pepska logoΣχετικά αρχεία: