Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την AIR WINDMILL ENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΚΑΣΙ» Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ του Δ. Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.