Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 477280/2020 έγγραφό της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) της ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής με τα παραρτήματα του. Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, συσκευασία και αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η παραγωγή στην εργοστασιακή μονάδα της επιχείρησης, εξυπηρετείται από κτίρια και χώρους τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων, από αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, καθώς και από λοιπές εγκαταστάσεις υποδομής – βοηθητικές υπομονάδες. Η κατανομή πρώτων υλών και προϊόντων (σκευασμάτων) στο χώρο, γίνεται με βάση την αξιολόγηση τους από πλευράς επικινδυνότητας και μέτρων προφύλαξης για τη χρήση και την αποθήκευση, σύμφωνα με την επισήμανσή τους (δηλώσεις Ηxxx και Pxxx) κατά GHS / CLP (οδηγία ΕΚ 1272/2008), την οδηγία SEVESO ΙΙΙ (οδηγία ΕΕ 2012/18) και τις ισχύουσες προδιαγραφές αποθήκευσης φυτοφαρμάκων που εκδίδει ο F.A.O.. Τα είδη των ατυχημάτων που είναι δυνατόν να προκύψουν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΛΑΓΡΕΤ μπορούν να συνοψιστούν σε διαρροή και πυρκαγιά.

Στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τα σενάρια ατυχημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 8-07-2020 έως και 27-07-2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536)  ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής επί της Άντερσεν 6 και Μωραϊτη, Αθήνα (τηλ. 2132148467 -2132148312) αντίστοιχα και να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους (στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης).

Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ‘’ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ’’ στις 9/07/2020.