Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 477280/2020 έγγραφό της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) για την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ. που βρίσκεται επί του 16ου χλμ. Ν.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου στο Δήμο Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής με τα παραρτήματα του. Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.

Στην εγκατάσταση αποθηκεύεται, εμφιαλώνεται και διακινείται προπάνιο, άοσμο προπάνιο, βουτάνιο, υγραέριο μίγμα (προπανίου-βουτανίου) και υγραέριο κίνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των υγραερίων. Οι επικίνδυνες ουσίες που αφορούν στην εγκατάσταση της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο είναι προπάνιο, άοσμο προπάνιο, βουτάνιο, υγραέριο μίγμα (προπανίου-βουτανίου), άοσμο υγραέριο μίγμα (προπανίου-βουτανίου) και υγραέριο κίνησης. Οι περιοχές της εγκατάστασης όπου μπορεί να εκδηλωθεί ατύχημα μεγάλης έκτασης που σχετίζεται με την παρουσία των επικίνδυνων ουσιών που κατονομάζονται στην οδηγία SEVESO III χαρακτηρίζονται ως «κρίσιμες περιοχές». Οι κρίσιμες περιοχές σχετίζονται με την αποθήκευση, εμφιάλωση και διακίνηση του υγραερίου.

Η εγκατάσταση της PETROGAZ A.E. στον Ασπρόπυργο είναι εγκατάσταση ανώτερης

βαθμίδας σύμφωνα με τη ΚΥΑ 172058/2016.

Στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τα σενάρια ατυχημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 8/07/2020 έως και 27/07/2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536)  ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής επί της Άντερσεν 6 και Μωραϊτη, Αθήνα (τηλ. 2132148467 -2132148312) αντίστοιχα και να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους (στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης).

Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ στις 9/07/2020.