ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 534-536

Fax : 213 20 63 533

E-mail: ssona@patt.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών- Γενική Δ/νση Ενέργειας- Δ/νση Υδρογονανθράκων – Τμήμα Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/60194/1702/19 έγγραφο με θέμα ‘’Διαβίβαση στοιχείων για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/11-02-2016 (SEVESOIII) για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας’’ που αφορούν στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.’’ η οποία δραστηριοποιείται στην διύλιση του αργού πετρελαίου και στην επεξεργασία των παραγόμενων προιόντων του. Τα προϊόντα που αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις είναι Βενζίνη, Νάφθα, Υγραέρια (Προπάνια, βουτάνια κ.α.), Κηροζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης, Μαζούτ, Υδρογόνο και Υδρόθειο.

Τα ανωτέρω προϊόντα ταξινομούνται (ανά περίπτωση και είδος) ως εύφλεκτα έως πολύ εύφλεκτα, επικίνδυνα για το περιβάλλον, τοξικά, που μπορούν να προκαλέσουν εκρκτικά μίγματα.

Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή του Ελευσίνας Αττικής (27ο χλμ Παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου ΠΕΟΑΚ), και δεν βρίσκεται πλησίον καμίας άλλης εγκατάστασης η οποία θα μπορούσε να επηρεαστεί από φαινόμενο ντόμινο.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης Μαζούτ και Diesel σε ποσότητα μεγαλύτερη από την οριακή (25.000 t). Σε περίπτωση ατυχήματος, η διαρροή των υγρών καυσίμων δύναται να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και υδάτων εφόσον υπάρχει διαφυγή προς το περιβάλλον. Εφόσον προκληθεί πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών (π.χ. ρύπανση της ατμόσφαιρας, έκρηξη κλπ) Σε μια πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκληθεί έκλυση και διασπορά τυπικών προϊόντων καύσης υδρογονανθράκων, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός), οξείδια του αζώτου, καυσαέρια και άλλες χημικές ουσιές (ειδικά σε ατελείς καύσεις).

Σε περίπτωση ατυχήματος στην υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποιείται η ομάδα πυρασφάλειας και εφαρμόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα πρώτα στάδια αντιμετώπισης ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επικεφαλή αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα αποθηκευμένα προϊόντα, το σημείο που έχει προκληθεί το συμβάν, την έκταση αυτού καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την κατάστρωση σχεδίου καταστολής του συμβάντος, λαμβανομένου υπόψη πάντα των καιρικών συνθηκών. Με την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωματικός της συντονίζει τις δράσεις καταστολής του συμβάντος.

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Επιπρόσθετα για την εγκατάσταση αυτή έχει καταρτισθεί Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής το οποίο είναι υπό αναθεώρηση σύμφωνα με τη 2η  Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας το οποίο εκδόθηκε στις 6-7-2018, καθώς και την Δ/172509/11-4-2018 απόφαση καταχώρησης Μελέτης Ασφαλείας και θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης της εγκατάστασης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-534, email: ssona@patt.gov.gr).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι η Δ/νση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. που βρίσκεται επί της Λ. Μεσογείων 119 στο Δήμο Αθηναίων (τηλ. επικοιν. 213-1513412), προς την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση σχετικά με τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης του αρθ. 6 και της καταχωρημένης Μελέτης Ασφαλείας του άρθρου 9, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr, και ειδικότερα στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Y8Mjlb, και https://bit.ly/2kQtu80 – https://bit.ly/32eRbqj*) καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα)

Το παρόν υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Εφημερίδα δημοσίευσης «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

*Επικαιροποίηση 4-11-2019