ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 534-536

Fax : 213 20 63 533

E-mail: ssona@patt.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το με αριθμ. πρωτ. 5652/Φ4.13/21-10-2019  έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων για ενημέρωση του κοινού, που αφορούν την εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίμων & ανάμιξης/συσκευασίας ορυκτελαίων της εταιρείας ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ Α.Ε.Β.Ε.Π. στο 17ο χλμ της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.»  η οποία δραστηριοποιείται στην αποθήκευση Υγρών καυσίμων και στην ανάμιξη και συσκευασία ορυκτελαίων. Η εγκατάσταση διαθέτει λιμενική εγκατάσταση (Προβλήτα) με πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης δεξαμενόπλοιων υγρών καυσίμων και σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων.

Τα ανωτέρω προϊόντα ταξινομούνται (ανά περίπτωση και είδος) ως εύφλεκτα έως πολύ εύφλεκτα, επικίνδυνα για το περιβάλλον, τοξικά, που μπορούν να προκαλέσουν εκρηκτικά μίγματα.

Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται στον Δήμο Ασπροπύργου στο 17ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου. Πλησίον αυτής βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των εταιρειών «Τσιμεντοβιομηχανία Χάλυψ», «Ελινόιλ εμπορία κάρβουνα» και αποθήκη υλικών του ΑΔΜΗΕ. Αναφορικά με την πιθανότητα εκδήλωσης Πολλαπλασιαστικού φαινομένου στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, αυτές δεν δύναται να επηρεαστούν από φαινόμενο ντόμινο.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης  υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση ατυχήματος, η διαρροή των υγρών καυσίμων δύναται να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και υδάτων-θάλασσα  εφόσον υπάρχει διαφυγή προς το περιβάλλον. Εφόσον προκληθεί πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών (π.χ. ρύπανση της ατμόσφαιρας, έκρηξη κλπ) Σε μια πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκληθεί έκλυση και διασπορά τυπικών προϊόντων καύσης υδρογονανθράκων, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός), οξείδια του αζώτου, καυσαέρια και άλλες χημικές ουσίες (ειδικά σε ατελείς καύσεις).

Σε περίπτωση ατυχήματος στην υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποιείται η ομάδα πυρασφάλειας και εφαρμόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα πρώτα στάδια αντιμετώπισης ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα αποθηκευμένα προϊόντα, το σημείο που έχει προκληθεί το συμβάν, την έκταση αυτού καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την κατάστρωση σχεδίου καταστολής του συμβάντος, λαμβανομένου υπόψη πάντα των καιρικών συνθηκών. Με την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωματικός της συντονίζει τις δράσεις καταστολής του συμβάντος.

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Επιπρόσθετα για την εγκατάσταση αυτή έχει καταρτισθεί Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-534, email: ssona@patt.gov.gr).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. που βρίσκεται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στο Δήμο Ελευσίνας (τηλ. επικοιν. 213-2047108), προς την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση σχετικά με τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr, και ειδικότερα στους συνδέσμους https://bit.ly/2Y8Mjlb, https://bit.ly/2kQtu80 και https://bit.ly/32eRbqj) καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα)

Το παρόν υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Εφημερίδα δημοσίευσης «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις 5-11-19