ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 534-536

Fax : 213 20 63 533

E-mail: ssona@patt.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το με αριθμ. πρωτ. 4696/Φ4.16/27-08-19 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων για ενημέρωση του κοινού, που αφορούν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων της εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. (πρώην DRACOILAE) στη θέση Μπατάλα του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/11-02-2016 (SEVESOIII) που αφορούν στην εταιρεία με την επωνυμία «REVOIL Α.Ε.Ε.Π.» η οποία δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίμων. Τα προϊόντα που αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις είναι Πετρελαιοειδή (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης).

Το ανωτέρω προϊόν ταξινομείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058 ως Εύφλεκτα Υγρά, ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτοι, Τοξικά, οξεία τοξικά καθώς και τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς. Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής (θέση Μπατάλα) τέλος δεν βρίσκεται πλησίον καμίας άλλης εγκατάστασης η οποία θα μπορούσε να επηρεαστεί από φαινόμενο ντόμινο.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση ατυχήματος, η διαρροή του υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο)  δύναται να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και υδάτων εφόσον υπάρχει διαφυγή προς το περιβάλλον. Εφόσον προκληθεί πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών (π.χ. ρύπανση της ατμόσφαιρας, έκρηξη κλπ) Σε μια πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκληθεί έκλυση και διασπορά τυπικών προϊόντων καύσης υδρογονανθράκων, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός).

Σε περίπτωση ατυχήματος ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα αποθηκευμένα προϊόντα, το σημείο που έχει προκληθεί το συμβάν, την έκταση αυτού καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την κατάστρωση σχεδίου καταστολής του συμβάντος, λαμβανομένου υπόψη πάντα των καιρικών συνθηκών. Με την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωματικός της συντονίζει τις δράσεις καταστολής του συμβάντος.

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-534, email: ssona@patt.gov.gr).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. που βρίσκεται επί της Ηρώων πολυτεχνείου 78 στο Δήμο Ελευσίνας (τηλ. επικοιν. 213-2047108), προς την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση σχετικά με τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης του αρθ. 6 και της καταχωρημένης Μελέτης Ασφαλείας του άρθρου 9, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr, και ειδικότερα στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Y8Mjlbhttps://bit.ly/2kQtu80* και https://bit.ly/32eRbqj**) καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα)

Το παρόν υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Εφημερίδα δημοσίευσης «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η αναφερόμενη ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις 11/09/19

* Επικαιροποίηση 30-9-2019

**Επικαιροποίηση 4-11-2019