Δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Ελλάδα προκαλούνται πολλές φορές από αμέλεια και/ή υποεκτίμηση του κινδύνου, οι δραστηριότητες και καθημερινές πρακτικές ή εργασίες στα πλαίσια των δασικών οικοσυστημάτων θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς και εφόσον επιτρέπεται, κυρίως όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται υψηλός. 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της μελισσοκομίας, το άρθρο 9 της αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) προβλέπει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων:

1. Το κάπνισµα κυψελών που είναι µέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται µόνον εφόσον :

α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρων γύρω από τις κυψέλες.

β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάµνους είναι τουλάχιστον 10 µέτρων.

γ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).

δ.Στις κυψέλες και σε εµφανή σηµείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά  κατά  την αντιπυρική  περίοδο  επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς της περιοχής που βρίσκονται τα μελίσσια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι 1 (μικρή επικινδυνότητα) ή 2 (μέση επικινδυνότητα). Δεν επιτρέπεται κάπνισμα κυψελών σε ημέρες υψηλής ή πολύ υψηλής επικινδυνότητας (δείκτες 3,4 ή 5).

2. Το κάπνισµα µελισσών που είναι σε κορµούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, µόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά µέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσµατος.

Οδηγίες για την άσκηση μελισσοκομίας αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία της Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων.

Αναρτημένες οδηγίες και από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών και Π.Ε Βορείου Τομέα Αυηνών στον ιστόποτο της Περιφέρειας.