Θέματα που αφορούν την εφαρμογή μέτρων αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, ρυθμίζονται με τα άρθρα 129-131 του Ν. 4926/2022 ( ΦΕΚ 82/Α’/2022). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορία 3 ( υψηλή), κατηγορία 4 (πολύ υψηλή), ή κατηγορία 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA , καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (289/Α/1979) . 

Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης συγκαλεί το Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), το οποίο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κατά τόπο αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού ( Περιφερειακής Ενότητας) και του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, εισηγείται περί αναγκαιότητας επιβολής του μέτρου, είτε για το σύνολο των περιοχών είτε για ορισμένες , λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μικροκλίμα της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, το είδος και την έκταση της επαπειλούμενης χλωρίδας και πανίδας.

Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα επιβολής του μέτρου και προσδιορίζονται μέσω επισυναπτόμενης, ως Παράρτημα, ορθοφωτογραφίας τα όρια της περιοχής στην επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης.   

Από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Νήσων εκδόθηκε η απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΝΩ7Λ7-3ΦΨ) για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2023.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται χάρτες με τις οδούς-περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,  όπου εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας (σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διαβιβάστηκαν από τους αρμόδιους φορείς). Οι χάρτες αυτοί σε πλήρη ανάλυση είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).