Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.1213/Α36/09-03-2016 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6Μ784643ΟΞ-ΜΣ1) με θέμα την:

«Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Μεταξύ των άλλων στην υπόψη απόφαση ορίζονται:

  • Προθεσμίες: «…..Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην Αρμόδια Υπηρεσία:   για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)»,
  • Γενικοί όροι επιδότησης: «….Την επιδότηση ενοικίου δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν, για τη διαμονή τους, άλλη κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.
  • Τρόπος χορήγησης της επιδότησης: «….Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση…» περιγράφονται στην παρ. Δ αυτής.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 629,64 KB18/08/21 01:55:12