Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2141 /Α325/27-4-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1691/Β/15-5-2018) με ΑΔΑ Ω57Π465ΧΘΞ-ΝΩΛ που αφοροά τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3371/Α325/22.10.2015 (Β’ 2319) κοινής υπουργικής απόφασης  για την οριοθέτηση περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι τροποποιήσεις αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη απόφαση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.