Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΛΕΙ  

 

Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τρίτη 13-6-2023 και ώρα 12.30, για την προμήθεια χιλίων είκοσι επτά (1.027) ξύλινων σφραγίδων Εφορευτικών Επιτροπών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως  ή να αποστέλλονται με courier  στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι 2ος όροφος  και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  13 -6-2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:30 

 Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ: 715476/12.6.2023 Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 317,00 KB12/06/23 02:45:29