Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης βάσει του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/ 19-07-2018) είναι γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν:

α) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.), Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή», Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής Και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών, Συντονιστικό Όργανο Κοινωνικών Ιατρείων/Φαρμακείων Αττικής, Εύξεινος Λέσχη Αθηνών, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.).

β) Πολίτες (Δημότες) της Περιφέρειας Αττικής (9 τακτικά και 5 αναπληρωματικά μέλη).

Στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά με δικαίωμα λόγου ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο.

Επίσης είναι δυνατόν να καλούνται και να παίρνουν το λόγο, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, οι δήμαρχοι της περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια, των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια και ο περιφερειακός διαμεσολαβητής.

Η γραμματειακή υποστήριξη της Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης γίνεται από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και τηρούνται πρακτικά.

Για επικοινωνία με την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 534, 775, 536
Fax: 213 20 63 533
E-mail: ssona@patt.gov.gr

Σχετικά Αρχεία: