Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012