Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) είναι ένας νέος θεσμός που δημιουργήθηκε σε κάθε Περιφέρεια με βάση τους Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08-12-2014) και 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) Αττικής έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 131/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί επιλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) και με την υπ’ αριθμ. 769627/17-09-2021 (ΑΔΑ: 65ΓΗ7Λ7-ΚΦΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 823/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./01-10-2021)  περί συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) Αττικής και διορισμός των μελών του και λειτουργεί, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. (γγ) του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. (γ) του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016), καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), όπως ισχύουν).

Ακολουθεί συνημμένος ο N. 4386/2016 και η υπ’ αριθμ. 769627/17-09-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.

Ν.4386 11.5.2016 (ΦΕΚ 83) PDF 357,28 KB01/02/22 03:07:44