Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) είναι ένας νέος θεσμός που δημιουργήθηκε σε κάθε περιφέρεια με βάσητους ν. 4310/2014 και 4386/2016.

Διαθέσιμες Ενότητες: