Στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ-Αττικής το ΠΣΕΚ έχει εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής και η εγκεκριμένη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ( Θ.Σ. 1, Α.Π. 1α.), προβλέπουν τη «Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο».

Ειδικότερα συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη Περιφερειακής Δομής Υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ) με βασικούς στόχους:

– Την ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.
– Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργασιών και ανάληψης πρωτοβουλιών  των επιχειρήσεων και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με σκοπό  την αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΠΣΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας.
– Την αύξηση του αριθμού των νέων επιστημόνων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.
– Την ενίσχυση της συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας στις υποδομές.

Το ΚΕ.Κ.Π.Α αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα.