Με αφορμή δημοσιεύματα αναφορικά με τις μεταφορές μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής σημειώνουμε τα εξής:

               Οι μεταφορές των μαθητών της Ανατολικής Αττικής εκτελούνται δυνάμει συμβάσεων που είχε συνάψει η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής το έτος 2010 με μεταφορείς και οι οποίες με σειρά νόμων από την έναρξη λειτουργίας των αιρετών περιφερειών παρατάθηκαν αυτοδίκαια με τελευταίο το Ν. 4182 (ΦΕΚ Α 185 10.9.2013). Συγκεκριμένα με το άρθρο 100 του νόμου αυτού παρατάθηκε το σύνολο των συμβάσεων που είχαν ήδη παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4089/2012 και περαιτέρω προβλέφθηκε για όσα δρομολόγια προκύψει αδυναμία των αναδοχών να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης αυτών σε άλλους μεταφορείς χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 
               Έτσι για όσα δρομολόγια προέκυψε αδυναμία ή για νέα δρομολόγια έγινε ανάθεση σε άλλους μεταφορείς, με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν μάλιστα σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός ότι στις διατάξεις δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση, προκειμένου να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα. Επισημαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από μεταφορείς, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, για την ανάληψη δρομολογίων, είναι σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες   για την αποζημίωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, σύμφωνα με το άρθρο 3 Αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1449 14.6.2013). 
               Όλοι οι Διευθυντές των σχολείων γνωρίζουν τις ανωτέρω συμβάσεις και σε ποιους μεταφορείς έχουν ανατεθεί τα δρομολόγια του σχολείου τους, γεγονός που προκύπτει και από ότι έχουν περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕΑΑ σχετικές βεβαιώσεις των Διευθυντών των Σχολείων της Ανατολικής Αττικής για την ορθή πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με τους όρους των δημοσίων συμβάσεων, όπως τούτο προβλέπεται από το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1449 14.6.2013). 
               Μεμονωμένες καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕΑΑ δεν αφορούν μεταφορά μαθητών από τρίτους, μη αναδόχους. 
               Έχουν περιέλθει δυο μόνο καταγγελίες για χρήση λεωφορείου με λιγότερες θέσεις από τις απαιτούμενες. Για την πρώτη από αυτές επιβλήθηκαν κατόπιν τήρησης των κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Θεμάτων οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση ποινές, η δεύτερη η οποία είναι πρόσφατη βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης. Λοιπές καταγγελίες, που όμως δεν αφορούν μεταφορά από τρίτα άσχετα με τις συμβάσεις πρόσωπα, ούτε χρήση λεωφορείων με μικρότερη χωρητικότητα, αλλά άλλες περιπτώσεις (π.χ. καταγγελίες για απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού, μη εκτέλεση δρομολογίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση κλπ) βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητάς τους και εφόσον προκύψουν ευθύνες θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.   
               Όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών από λεωφορείο με ρουμανικές πινακίδες που διαπιστώθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, σημειώνουμε ότι πρόκειται για γεγονός που διαπιστώθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 σε έλεγχο που διενήργησε η Τροχαία και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ με σχετική απόφαση των αρμοδίων τότε οργάνων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η ανάδοχος εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη από όλα τα δρομολόγια που εκτελούσε. 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Α.Α.