«Συντήρηση οδικού δικτύου – συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2012»

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα σας ενημερώνει :

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2012», η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (με την από 09-11-2012 Σύμβαση, ποσού 3.069.391,53€), θα πραγματοποιήσει εργασίες εξυγίανσης και ανακατασκευής της Ε.Ο. 33 (Κάλαμος – Άγιοι Απόστολοι) από τη χ.θ. 0+000,00μ. (πλατεία Καλάμου) έως τη χ.θ. 3+000,00μ. τμηματικά ανά 100,00 μέτρα μήκους (σύμφωνα και με την αρ. 13756/07-05-2014 Απόφαση Τροχαίας Αττικής), κατά το διάστημα από την Δευτέρα 02-06-2014 έως και την έως και την Παρασκευή 01-08-2014.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :

Α)Εκσκαφή παλαιού οδοστρώματος.

Β) Κατασκευή νέας οδοστρωσίας.

Γ) Διάστρωση ασφαλτικών στρώσεων και

Δ) Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών και την ανοχή τους μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.