Στην 10η συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε μεταξύ άλλων δύο ακόμα έργα για την Ανατολική Αττική με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Το πρώτο έργο αφορούσε στην έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας».

Το έργο: «Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας», είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 6.500.000.00€.

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή της Αγίας Μαρίνας στον Νότιο Τομέα του Δήμου Κρωπίας.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την αντικατάσταση αγωγών από PVC, οι οποίοι λόγω παλαιότητας και επειδή δέχονται πιέσεις μεγαλύτερες της αντοχής τους, παρουσιάζουν  συνεχείς διαρροές και βλάβες.

Το συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου που θα αντικατασταθεί ανέρχεται σε 70.957,00 μέτρα.

Το εν λόγω δίκτυο περιήλθε στη κυριότητα του Δήμου το 1985 και έκτοτε γίνεται προσπάθεια σταδιακής αντικατάστασής του, με προτεραιότητα στους κεντρικούς και προβληματικούς αγωγούς. Η αντικατάστασή τους είναι επιβεβλημένη προκειμένου να εξοικονομηθούν υδάτινοι, ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που διατίθενται για τη συνεχή επισκευή των βλαβών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι απολύτως αναγκαίο να υλοποιηθούν έργα αντικατάστασης των αγωγών αυτών με νέους κατάλληλους για πόσιμο νερό.

Το επόμενο έργο αφορούσε την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ¨Παν. Βογιατζής¨ Δήμου Λαυρεωτικής».

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 533.000,00€ χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής και στην προαναφερόμενη συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 130.894,80 €.

Δημοπρατήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής και στις 23/08/2018 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό στο πλαίσιο της από 09/06/2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου. Η Προγραμματική Σύμβαση έχει χρονική διάρκεια τριάντα τέσσερις (34) μήνες και λήγει στις 09/04/2019.

Το έργο αφορά στην αποξήλωση του συνθετικού χλοοτάπητα, στην τοποθέτηση νέου και στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού.

Με έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής ζητήθηκε παράταση της χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα κατά την αποξήλωση του παλαιού τάπητα διαπιστώθηκε ανεπάρκεια υδροπερατότητας του υποβάθρου και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

γήπεδο.jpg JPG 6,53 KB18/08/21 07:51:34