Ψηφίστηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η έγκριση σκοπιμότητας υποβολής στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού» συνολικού προϋπολογισμού 2.333.635,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες (διαστάσεων από Φ600 έως Φ1600) συνολικού μήκους 2.480 μ., καθώς και η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής που θα συλλέγουν τα ύδατα. Με την εκτέλεση του έργου επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν χρόνια υφιστάμενα προβλήματα της περιοχής που συνοψίζονται στα εξής:

Στο Δυτικό τμήμα του οικισμού του Ωρωπού έχει πρόσφατα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Το Ανατολικό τμήμα του οικισμού δεν αποχετεύεται και παρουσιάζει έντονα πλημμυρικά προβλήματα. Επίσης η οδός Ωρωπού-Σκάλας Ωρωπού βρίσκεται σε επίχωμα μικρού ύψους. Οι περιοχές νότια της οδού αυτής είναι επίπεδες με υψόμετρα μικρότερα του καταστρώματος. Αυτό έχει σας αποτέλεσμα τα νερά που απορρέουν από τις λεκάνες να λιμνάζουν κατά μήκος της κύριας οδού του Ωρωπού, κατακλύζοντας σε μεγάλη έκταση κατοικημένες και μη περιοχές. Το προτεινόμενο δίκτυο απορροής ομβρίων θα παραλαμβάνει τα όμβρια που απορρέουν από τις εξωτερικές λεκάνες πριν αυτά εισέλθουν στην κατοικημένη περιοχή και μέσω συλλεκτήρα, θα οδηγούνται στον Ασωπό Ποταμό.