Ψηφίστηκε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η έγκριση σκοπιμότητας υποβολής στο ΕΣΠΑ του έργο με τίτλο ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ» ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, συνολικού πρϋπολογισμού 4.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Tο σύνολο των έργων που προτείνονται να κατασκευασθούν στο “Καινούργιο” Ρέμα Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνα, σε τμήμα μήκους 3.636 m, εντοπίζονται κατάντη της Γέφυρας στην οδό Σουλίου και έως την εκβολή του στη θάλασσα.

Προβλέπεται η κατασκευή διατομών από συρματοκιβώτια, μικτών διατομών από συρματοκιβώτια και σκυρόδεμα, έργων καταστροφής ενέργειας (πτώση και λεκάνη ηρεμίας), έργο συναρμογής με την υφιστάμενη κοίτη, έργο εξόδου στη θάλασσα, τεχνικών διάβασης υφιστάμενων και προτεινόμενων δρόμων, βοηθητικό διάδρομο προσπέλασης-συντήρησης πλησίον του ρέματος. Με την εκτέλεση του έργου επιδιώκεται η αντιμετώπιση των παρακάτω προβλημάτων:

Λόγω συχνών ανθρωπογενών παρεμβάσεων, η φυσική κοίτη του ρέματος “Σέχρι” έχει αλλοιωθεί, πλήρως επιχωθεί με συνέπεια την διοχέτευση όλης της πλημμυρικής παροχής προς τα κατάντη μέσω του ανατολικού κλάδου, του «Καινούργιου Ρέματος», με προφανείς τις αρνητικές συνέπειες για την περιοχή.

Η κοίτη του «Καινούργιου Ρέματος» παρουσιάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκής να διοχετεύσει με ασφάλεια τις πλημμυρικές παροχές έπειτα από γεγονότα έντονης βροχόπτωσης.

Ως αποτέλεσμα, μέρος των οδών της περιοχής τίθεται εκτός λειτουργίας (ως πρακτικά αδιάβατο), ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, εξαιτίας της επιφανειακής κατάκλυσης του οδοστρώματος στις χαμηλές περιοχές. Το φαινόμενο είναι κατά θέσεις έντονο στην παραλιακή (πεδινή) ζώνη όπου η τμηματική ή συνολική κατάκλυση των οδών και των γειτονικών κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι σύνηθες φαινόμενο ιδιαίτερα έπειτα από ραγδαίες βροχοπτώσεις, καθιστώντας συχνά σχεδόν αδύνατη, τόσο την ασφαλή πρόσβαση στη ζώνη αυτή, όσο και τη διαμπερή κυκλοφορία διαμέσου των οδών.