«Κυψέλες ∆ιαχείµασης και ∆ικαιούχοι Ενίσχυσης των ∆ράσεων 3.1 (Εξοπλισµός για την διευκόλυνση των µετακινήσεων) & 3.2. (Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας)»  

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (ΔΑΟΚ) σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366, τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα, πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό κυψέλων που είναι έτοιμες για διαχείμαση μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Α) Κυψέλες Διαχείμασης 

Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών γίνεται με αίτηση δήλωσης από όλους τους του μελισσοκόμους-κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Οι μελισσοκόμοι της περιοχής αρμοδιότητας μας πρέπει να δηλώσουν τις κυψέλες διαχείμασης το αργότερο μέχρι 31/12/2016 στην (ΔΑΟΚ) ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών .

Β) Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών.

β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι την λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.

γ) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στις ΔΑΟΚ που ανήκουν έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο και η σχετική αίτηση δήλωσης για συμμετοχή θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Γ) Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000 €.

γ) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι την λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.

δ)  Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στις ΔΑΟΚ που ανήκουν έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ε) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους, δηλαδή να ενημερώνουν τις αρμόδιες ΔΑΟΚ πριν την μετακίνηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή)  στα τηλέφωνα 213 210 0572 και 213 210 0622.

ΑΠΟ ΤΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ