Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, δημοσίευσε απολογιστικό δελτίο του 2016 για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Το Απολογιστικό Δελτίο αποτελεί μια συστηματική και ταξινομημένη παρουσίαση βασικών ενεργειών και δράσεων της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής μέσα από την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, κειμένων διαβουλεύσεων και μελετών σε δέκα επιμέρους θεματικά πεδία: επισιτιστική και υλική αρωγή, ενδυνάμωση των μη κερδοσκοπικών φορέων κοινωνικής φροντίδας, στήριξη των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- Ρομά, ΑΜΕΑ, πρόσφυγες-μετανάστες, κοινωνική ασφάλεια, ισότητα των δυο φύλων, παιδεία και η δια βίου μάθηση, τεκμηρίωση και στρατηγικός σχεδιασμός στο κοινωνικό πεδίο.

Στο εισαγωγικό σημείωμα του δελτίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επισημαίνει ότι η Αντιπεριφέρεια έχει κινητοποιήσει όσες δυνάμεις διαθέτει, υπηρεσιακές αλλά και εθελοντικές της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να στηρίξει επισιτιστικά, κοινωνικά και υγειονομικά συνανθρώπους μας που βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης. Το 2016 αποτέλεσε το έτος επέκτασης των δράσεων επισιτιστικής αρωγής, της λειτουργίας του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης Ρομά & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και προώθησης εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων στους τομείς της δεύτερης ευκαιρίας μάθησης (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) και της ισότητας των φύλων (διαβούλευση και πρόταση για Συμβουλευτικό Σταθμό Θριασίου). Επίσης, το 2016 ξεκίνησε η συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ για τη χωρική εξειδίκευση του πρωτοκόλλου συνεργασίας Υπ. Εσωτερικών- Περιφέρειας Αττικής για την κοινωνική ασφάλεια στην περιοχή.

Χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, αναφέρει ότι: «Στη βάση όλων αυτών των δράσεων, των μέχρι σήμερα εμπειριών και της στρατηγικής συνεργασίας με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, συνεχίζουμε και το 2017 με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να στηρίζουμε, να προωθούμε και να υλοποιούμε δράσεις που φιλοδοξούν να συμβάλουν στην κάλυψη κοινωνικών ελλειμμάτων στη Δυτική Αττική αλλά και να ενδυναμώσουμε τους συμπολίτες μας στον αγώνα για αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική πρόοδο».