Την Πέμπτη, 08.06.2017, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δειγματοληψίες στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Γενικής Ανακυκλώσεως, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για την άμεση εκπόνηση μελέτης της χημικής σύστασης των υπολειμματικών υλικών που προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς.

 Οι δειγματοληψίες θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες, κάνοντας χρήση   μηχανήματος κάθετης διάτρησης, που αποτελεί και την πλέον αποδεκτή νέα μέθοδο. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν όσο το δυνατό περισσότερα δείγματα, βοηθώντας έτσι στην περιβαλλοντικά ορθότερη διαχείριση των καμένων υλικών και στην επιλογή της βέλτιστης μεθόδου απορρύπανσης του χώρου, με πρόβλεψη για την άμεση απόσυρση των ποσοτήτων που θα επιτραπούν από τις αναλύσεις.