Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη, καθορίζεται η περίοδος τεχνικού ελέγχου Ι.Χ. οχημάτων της Π.Ε. Νήσων ως εξής:

«Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Κυκλοφορίας

Περίοδος Ελέγχου

Όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3.5 τόνους που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας) έως και 31.12.2002 και έχουν έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας.

Από 10-6-2013 έως 09-6-2014

Επίσης:

Τα εκπαιδευτικά επιβατικά οχήματα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Τα δημοσίας χρήσης οχήματα (φορτηγά, επιβατικά, λεωφορεία) τα ρυμουλκούμενα (και ημιρυμουλκούμενα με μέγιστο μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, τα φορτηγά ιδιωτικής με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, τα ασθενοφόρα και τα τουριστικά τραίνα, με έδρα στους παραπάνω Δήμους υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την Υ.Α 37566/5116/10/2012 (ΦΕΚ 87/Β).       

Για τον τεχνικό έλεγχο των δικύκλων ισχύει η με αρ. πρωτ. 810/09-4-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Τροποποίηση της αριθμ. 766/28-3-2012 και της 2670/11-12-12 πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής”.

Τα οχήματα που έχουν έδρα στο Δήμο Σαλαμίνας υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων Ν. Αττικής, που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.    

Ο αρχικός ή περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».