Κατά πλειοψηφία, απορρίφθηκε η μετατόπιση, ο εκσυγχρονισμός, η αύξηση δυναμικότητας και εγκατάσταση συνοδών χερσαίων υποδομών μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» στη θέση νήσος Τρίκερι Δήμου Ύδρας Π.Ε. Νήσων. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΗ για τους κάτωθι λόγους :

þ     το σύνολο των προτεινόμενων χερσαίων εγκαταστάσεων δεν είναι σύμφωνο με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) είτε λόγω χωροθέτησης είτε λόγω του είδους της εγκατάστασης,

þ     μέχρι και την παρούσα δεν έχει θεσμοθετηθεί Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στην Περιφέρεια Αττικής.

þ     η με αριθ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ζητά την αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’/2505/04-11-2011) σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» για την Περιφέρεια Αττικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνεπικουρούμενα με τη λαϊκή βούληση που πρέπει να λαμβάνεται πρωταρχικά υπόψη, αναφορικά με τις υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες δε γίνεται δεκτή η μετατόπιση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων.