Σύμφωνα με την ΚΥΑ 49372/3352 «Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μηχανοκίνητων Οχημάτων (Π.Τ.Ε.Ο) και ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/415/ΕΚ και κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΚ» και Υπουργική απόφαση 4019/41/27-4-2018 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 214/45», δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις του Π.Τ.Ε.Ο. τα οχήματα που αναφέρεται ως έδρα τους, νησιά που στην τελευταία απογραφή ξεπερνούσαν τους 5.000 κατοίκους.

Επομένως, τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρεται ως έδρα η νήσος Αίγινα, η οποία κατά την απογραφή του 2011 είχε 13.056 κατοίκους, υποχρεούνται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων. Ενώ, τα οχήματα που αναφέρονται ως έδρα οι νήσοι Αγκιστρίου, Πόρου, Σπετσών, Κυθήρων, Αντικυθήρων και Ύδρας, δεν υποχρεούνται σε Π.Τ.Ε.Ο, αν κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός των νησιών, υποχρεούνται δε σε έλεγχο, εφόσον κυκλοφορούν και εκτός νησιών.