Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικών Ελέγχων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά διενήργησαν υγειονομικούς ελέγχους σε σχολικά συγκροτήματα και κυλικεία σχολείων. Συγκεκριμένα:

Ελέχθησαν τριάντα δύο (32) σχολικά συγκροτήματα, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας τους κοινόχρηστους χώρους, αίθουσες σίτισης κ.λ.π. στα οποία δόθηκαν συστάσεις για βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών ενώ, όπου κρίθηκε απαραίτητο, απεστάλησαν έγγραφα προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Δ/νση σχολείου, Γραφείο Παιδείας, Σχολική Επιτροπή και Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου) προκειμένου να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση των προβλημάτων (ύδρευση, αποχέτευση, επιχρίσματα κ.λ.π.).

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε τριάντα (30) κυλικεία σχολείων, στους υπεύθυνους των οποίων έγινε ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και δόθηκαν συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση των υγειονομικών όρων λειτουργίας των κυλικείων.

Με αφορμή τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου δήλωσε:

«Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν οι έλεγχοι στον ευαίσθητο χώρο των σχολείων. Ήδη οι επόπτες Δημόσιας Υγείας έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς ελέγχους στα σχολικά συγκροτήματα. Είμαστε ικανοποιημένοι που η μέχρι σήμερα εικόνα τόσο στις σχολικές αίθουσες και τους βοηθητικούς χώρους των σχολείων όσο και στα σχολικά κυλικεία είναι η ενδεδειγμένη, πλην λίγων εξαιρέσεων. Επειδή ωστόσο έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα φαινόμενα παραβατικότητας να παρουσιάζουν αυξητική τάση, εμείς δεν εφησυχάζουμε. Θα είμαστε παρόντες με συνεχείς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία των παιδιών μας».