Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε τo υπ’ αριθ. 1501/139600/24.05.2022 – (Α∆Α: Ω5ΒΚ4653ΠΓ-3Κ8) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τo οποίo αφορά στο όριο εξάντλησης της Εθνικής Ποσόστωσης Ερυθρού Τόννου.

Επισημαίνουμε ότι κατόπιν τούτου, διακόπτεται η διενέργεια αλιείας Τόννου (BFT) και οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 24:00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 109,48 KB25/05/22 12:31:12